ΣΗΜΑΤΑ

Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να αποτελείται από λέξεις, αριθμούς, απεικονίσεις ή και συνδυασμό αυτών. Προορίζεται δε να διακρίνει συγκεκριμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες, τα οποία επιλέγονται από τον καταθέτη σύμφωνα με τη διεθνή Ταξινόμηση της Νίκαιας, που περιλαμβάνει 45 συνολικά κλάσεις. Oι κλάσεις 1 έως 34 αφορούν προϊόντα και οι κλάσεις 35 έως 45 αφορούν παροχή υπηρεσιών.

Ο δικαιούχος Ελληνικού σήματος αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του σήματος στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, ο δικαιούχος Κοινοτικού σήματος αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης στην επικράτεια των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο δικαιούχος Διεθνούς Σήματος στην επικράτεια των χωρών που προσδιορίζονται κατά τη δήλωση Διεθνούς Σήματος. Η απόκτηση του δικαιώματος στο σήμα προϋποθέτει αίτηση προς κατάθεση Ελληνικού ή Κοινοτικού ή Διεθνούς σήματος και την ακόλουθη αποδοχή και καταχώριση του από την αρμόδια υπηρεσία. Το γραφείο μας εξειδικεύεται και αναλαμβάνει τη συνολική διαδικασία κατάθεσης, καταχώρισης, παρακολούθησης και προστασίας Ελληνικού, Κοινοτικού ή Διεθνούς σήματος.

Ι. Κατάθεση Ελληνικού σήματος

Πριν από την κατάθεση ενός Ελληνικού σήματος είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα των προγενέστερων καταχωρημένων σημάτων, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν το σήμα είναι «ελεύθερο» ή εάν, αντιθέτως, υπάρχουν όμοια ή παρόμοια σήματα τα οποία προορίζονται να διακρίνουν όμοια ή παρόμοια προϊόντα και/ή υπηρεσίες με αυτά που πρόκειται να διακρίνει το νέο σήμα. Στην τελευταία περίπτωση το νέο σήμα είτε δε θα γίνει δεκτό προς καταχώριση είτε ο δικαιούχος του προγενέστερου αντικρουόμενου σήματος θα μπορεί να εμποδίσει την καταχώριση του νέου σήματος και να προβεί σε ένδικα μέσα εναντίον του μεταγενέστερου καταθέτη. Για το λόγο αυτό, πριν την κατάθεση ενός νέου σήματος, θα πρέπει να πραγματοποιείται έρευνα των προγενέστερων σημάτων από εξειδικευμένο δικηγόρο, στη νέα βάση δεδομένων TMView, στο Τμήμα Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στις βάσεις δεδομένων Κοινοτικών και Διεθνών Σημάτων, στο διαδίκτυο κ.α.

Το σήμα προστατεύεται για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταθέσεώς του και η προστασία του ανανεώνεται ανά δεκαετία.

Το ελάχιστο κόστος έρευνας ενός σήματος είναι περίπου €50-100 και το ελάχιστο κόστος κατάθεσης ενός σήματος είναι περίπου €400.

ΙΙ. Κατάθεση Κοινοτικού σήματος

Το Κοινοτικό Σήμα (Community Trademark-CTM) αποτελεί το νομικό μέσο με το οποίο ένα σήμα που διακρίνει προϊόντα και/ή υπηρεσίες μπορεί να προστατεύεται κατά τρόπο ενιαίο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικαιούχος Κοινοτικού Σήματος αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στην Ε.Ε. καθώς και τη δυνατότητα να παρέχει αποκλειστική ή μη αποκλειστική άδεια χρήσης, να το μεταβιβάζει σε τρίτο κλπ. Με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα του δικαιούχου αντιτάσσεται εναντίον οποιουδήποτε τρίτου αντιγράφει ή απομιμείται το σήμα σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε.

Το πρώτο βήμα για την απόκτηση Κοινοτικού σήματος είναι η κατάθεση αίτησης στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων (ΟΗΙΜ) που εδρεύει στο Αlicante της Ισπανίας. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία κατάθεσης Κοινοτικού Σήματος, καθώς και την παρακολούθηση της καταχώρισης και ανανέωσης αυτού κάθε 10 έτη.

Μετά την κατάθεση της αίτησης διενεργείται έρευνα στα Γραφεία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των κρατών μελών της Ε.Ε., προκειμένου να βρεθούν τα τυχόν όμοια ή παρόμοια προγενέστερα σήματα και ενημερώνονται οι δικαιούχοι των σημάτων αυτών για άσκηση τυχόν ανακοπής μετά τη δημοσίευση της αίτησης Κοινοτικού σήματος στην Επίσημη Εφημερίδα του ΟΗΙΜ. Εάν δεν κατατεθεί ανακοπή το σήμα καταχωρείται για 10 έτη και ανανεώνεται ανά δεκαετία.

Το τέλος του ΟΗΙΜ για την κατάθεση δήλωσης σήματος σε μία έως τρεις κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών είναι €900.

ΙΙI. Κατάθεση Διεθνούς σήματος

Αρμόδια υπηρεσία για τα Διεθνή Σήματα είναι το Γραφείο Σημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property Organization WIPO), το οποίο εδρεύει στη Γενεύη. Προκειμένου να κατατεθεί Διεθνές Σήμα θα πρέπει να έχει προηγηθεί κατάθεση σήματος στην Ελλάδα και στη συνέχεια κατάθεση αίτησης για Διεθνές Σήμα στο WIPO με προσδιορισμό των χωρών στις οποίες θα προστατεύεται το σήμα. Παρέχεται η δυνατότητα προσδιορισμού επιπλέον χωρών και μετά την κατάθεση της αιτήσεως. Κάθε επιπλέον προσδιορισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από τα σχετικά τέλη.

Τα οφειλόμενα τέλη στο WIPO υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των χωρών που προσδιορίζονται στην αίτηση, αλλά και επιπλέον, με βάση ειδικά τέλη που καθορίζουν τα Γραφεία Σημάτων των εκάστοτε προσδιοριζόμενων χωρών.

Επιστροφή


 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
- Εξελίξεις στο δίκαιο σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Μάρτιος 2014.