ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο, που μπορεί να είναι ο ίδιος ο εφευρέτης ή κάποιος τρίτος, καθώς και σε νομικό πρόσωπο, για μια νέα επινόηση που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Το αντικείμενο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Ελληνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ)

Το δικαίωμα στην ευρεσιτεχνία (εφεύρεση) στην Ελλάδα αποκτάται με την απονομή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, το οποίο εκδίδεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Πρόκειται για δικαίωμα απόλυτο που ισχύει για 20 χρόνια με πληρωμή σχετικού τέλους κάθε χρόνο. Αντικείμενο του δικαιώματος είναι η εφεύρεση.

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νέου της εφεύρεσης, της εφευρετικής δραστηριότητας καθώς και της δυνατότητας βιομηχανικής εφαρμογής πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο απονομής του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ.

Προκειμένου να απονεμηθεί ένα Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας απαιτούνται τα ακόλουθα:

  1. Περιγραφή, αξιώσεις και περίληψη όπου θα περιγράφεται η εφεύρεση. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη της προαναφερθείσας περιγραφής σε συνεργασία με τον εφευρέτη.

    Η περιγραφή της εφεύρεσης πρέπει να είναι σαφής και πλήρης ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρμογή της από τον ειδικό. Η περιγραφή αποβλέπει στην αποκάλυψη της ιδιαιτερότητας της εφεύρεσης και από αυτή πρέπει να προκύπτει η λύση του τεχνικού προβλήματος, δηλ. το ότι πρόκειται για εφεύρεση. Η πρόσθετη σημασία της περιγραφής συνίσταται στο ότι χρησιμεύει για την ερμηνεία των αξιώσεων που στηρίζονται σ’ αυτήν.

    Αξίωση της εφεύρεσης νοείται ο ορισμός της έκτασης και του περιεχομένου της προστασίας που ζητείται με βάση τα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης. Οι αξιώσεις αποβλέπουν στον προσδιορισμό και την εξειδίκευση του αντικειμένου προστασίας που ζητείται από τον καταθέτη με την αίτησή του για απονομή Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

  2. Αίτηση η οποία συντάσσεται από το γραφείο μας και κατατίθεται μαζί με την περιγραφή στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Το Δίπλωμα που θα εκδοθεί ισχύει για 20 χρόνια από την ημερομηνία καταθέσεως της Αιτήσεως.

  3. Εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη από τον καταθέτη ή, σε περίπτωση που ο καταθέτης είναι εταιρεία, από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

  4. Προκειμένου να χορηγηθεί Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας πραγματοποιείται έρευνα από τον ΟΒΙ κατά την οποία, μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών, ερευνάται με βάση την περιγραφή, τις αξιώσεις και τα σχέδια αν υπάρχουν προγενέστερες κατατεθειμένες εφευρέσεις με παρόμοιο αντικείμενο. Η έκθεση κοινοποιείται στον καταθέτη που μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση δικαιούται να παρουσιάσει τις παρατηρήσεις του. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις ο ΟΒΙ συντάσσει την τελική έκθεση έρευνας. Η έκθεση έρευνας, αρχική και τελική, έχει πληροφοριακό χαρακτήρα και δημοσιεύεται.

  5. Ο ΟΒΙ χορηγεί το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας βεβαιώνοντας το πλήρες και κανονικό της αίτησης ευρεσιτεχνίας. Η χορήγηση δεν συνιστά βεβαίωση του νέου της εφεύρεσης, το οποίο δύναται να κριθεί δικαστικώς σε περίπτωση αντιδικίας με τρίτο μετά από υποβολή αίτησης ακυρώσεως του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ΕΡ) – Ενιαίο δίπλωμα

Από την 1η Ιανουαρίου 2014, ή εναλλακτικά από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως του Ενοποιημένου Δικαστηρίου Ευρεσιτεχνιών, θα υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Unitary Patent) με ισχύ σε 25 χώρες.

Προς το παρόν, οι αιτήσεις Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνιών ακολουθούν τη διαδικασία εξέτασης και έγκρισης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (ΕΡΟ -Εuropean Patent Office), η οποία περιλαμβάνει την εξέταση και ανταλλαγή απόψεων με την Εξεταστή του ΕΡΟ.

Η κατάθεση αίτησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να γίνει εντός 12 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Ελληνικού Διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Διεθνής προστασία ευρεσιτεχνίας (PCT)

Η αίτηση για τη διεθνή προστασία ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τη διεθνή συνθήκη «Patent Cooperation Treaty» (PCT) υποβάλλεται στο αρμόδιο γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) που διαβιβάζει την αίτηση στα Γραφεία Ευρεσιτεχνιών των χωρών που προσδιορίζει ο καταθέτης στην εν λόγω αίτηση. Με το PCT μπορεί να ζητηθεί προστασία σε 148 χώρες παγκοσμίως. Η προθεσμία κατάθεσης της εν λόγω αίτησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Ελληνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαδικασίες καθώς και την προστασία ευρεσιτεχνίας γενικότερα, είμαστε στη διάθεσή σας.

Επιστροφή