ΝΕΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

 • «Σήμα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης» - 'Εναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού 2015/2424 στις 23 Μαρτίου 2016

Στις 23 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 2015/2424 για το «Σήμα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης» - «Σήμα της ΕΕ» («European Union trade mark» - «EU trade mark») όπως ονομάζεται πλέον το Κοινοτικό Σήμα. Επίσης το αρμόδιο Γραφείο που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας μετονομάστηκε σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («European Union Intellectual Property Office»).

Το σύστημα προστασίας των εμπορικών σημάτων ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την προστασία των σημάτων στο επίπεδο της Ένωσης, παράλληλα με την προστασία των σημάτων που παρέχεται στο επίπεδο των κρατών μελών στο πλαίσιο των εθνικών συστημάτων περί σημάτων.

Μεταξύ άλλων, με το νέο Κανονισμό προβλέπονται τα εξής:

 • Αποσαφηνίζονται οι απόλυτοι λόγοι απόρριψης όσον αφορά τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις και διασφαλίζεται ότι τέτοιοι λόγοι απόρριψης συνάδουν πλήρως με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ και το σχετικό εθνικό δίκαιο περί προστασίας των εν λόγω τίτλων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 • Για λόγους συνοχής με τη λοιπή νομοθεσία της Ένωσης, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής αυτών των απόλυτων λόγων, ώστε να καλύπτονται και οι προστατευόμενες παραδοσιακές ενδείξεις των οίνων και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.

 • Διατηρείται η ισχυρή προστασία των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις οι οποίες προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο. Τα δικαιώματα αυτά επιτρέπουν την άσκηση ανακοπής κατά μεταγενέστερης αίτησης καταχώρισης σήματος της ΕΕ σε οποιονδήποτε το δικαιούται, ανεξαρτήτως εάν τα δικαιώματα αυτά συνιστούν λόγους απόρριψης που πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτεπαγγέλτως από τον εξεταστή.

 • Η παραβίαση σήματος της ΕΕ θα περιλαμβάνει τη χρήση του σημείου, που παραβιάζει τα δικαιώματα στο σήμα της ΕΕ, ως εμπορικής επωνυμίας ή παρόμοιας ένδειξης, εφόσον η χρήση γίνεται για τη διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών ως προς την εμπορική τους προέλευση.

 • Ο δικαιούχος σήματος της ΕΕ δικαιούται να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση ενός σημείου σε συγκριτική διαφήμιση, εφόσον αυτή η συγκριτική διαφήμιση αντίκειται στην σχετική Οδηγία.

 • Επίσης ο δικαιούχος σημάτων της ΕΕ μπορεί να παρεμποδίσει την είσοδο παράνομων προϊόντων, περιλαμβανομένων της διαμετακόμισης, της μεταφόρτωσης, της αποθήκευσης, των ελευθέρων ζωνών, της προσωρινής αποθήκευσης, της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή της προσωρινής εισαγωγής, επίσης όταν τα εν λόγω προϊόντα δεν προορίζονται προς διάθεση στην αγορά της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. Κατά τη διεξαγωγή των τελωνειακών ελέγχων, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ασκούν τις εξουσίες και τις διαδικασίες που ορίζονται στον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ όχι μόνο αυτεπάγγελτα αλλά και κατόπιν αιτήσεως των δικαιούχων. Ειδικότερα, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να διεξάγουν τους σχετικούς ελέγχους βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

 • Για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων επί του σήματος και ταυτόχρονα να μην παρεμποδίζεται η ελεύθερη ροή του εμπορίου νόμιμων προϊόντων, το δικαίωμα του δικαιούχου σήματος της ΕΕ παύει να υφίσταται σε περίπτωση που, στο πλαίσιο μεταγενέστερης διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου σημάτων της ΕΕ που είναι αρμόδιο να λάβει απόφαση επί της ουσίας σχετικά με την προσβολή του σήματος της ΕΕ, ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των προϊόντων μπορεί να αποδείξει ότι ο δικαιούχος του σήματος της ΕΕ δεν δικαιούται να απαγορεύει τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά στη χώρα τελικού προορισμού.

 • Ο δικαιούχος θα ευθύνεται για ζημίες έναντι του κατόχου των προϊόντων εφόσον, μεταξύ άλλων, αποδεικνύεται μεταγενέστερα ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησία.

 • Λαμβάνονται επίσης κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η διέλευση των γενόσημων φαρμάκων.

 • Ο δικαιούχος σήματος της ΕΕ δεν θα δικαιούται να εμποδίζει τρίτους να εισάγουν προϊόντα στην Ένωση χωρίς να έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε αυτήν, με βάση τις ομοιότητες μεταξύ των διεθνών κοινόχρηστων ονομασιών για τη δραστική ουσία στα φάρμακα και το εμπορικό σήμα.

 • Προκειμένου να είναι σε θέση οι δικαιούχοι των σημάτων της ΕΕ να καταπολεμούν αποτελεσματικότερα την απομίμηση, δικαιούνται να απαγορεύουν την επίθεση παράνομου σήματος σε προϊόντα, καθώς και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από την επίθεση του σήματος.

 • Τα αποκλειστικά δικαιώματα που παρέχει το σήμα της ΕΕ δεν επιτρέπουν στον δικαιούχο να απαγορεύει τη χρήση σημείων ή ενδείξεων από τρίτους με θεμιτό τρόπο και σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

 • Προκειμένου να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι για τις εμπορικές επωνυμίες και τα σήματα της ΕΕ σε περίπτωση που ομοιάζουν ή ταυτίζονται, δεδομένου ότι συνήθως παρέχεται απεριόριστη προστασία στις εμπορικές επωνυμίες έναντι των μεταγενέστερων σημάτων, αυτή η χρήση θεωρείται πλέον ότι περιλαμβάνει μόνο τη χρήση του προσωπικού ονόματος του τρίτου. Επιπλέον, περιλαμβάνει την άδεια χρήσης περιγραφικών ή μη διακριτικών σημείων ή ενδείξεων εν γένει.

 • Ο δικαιούχος δεν δικαιούται να εμποδίζει τη θεμιτή και έντιμη χρήση του σήματος της ΕΕ για τον προσδιορισμό ή την αναφορά σε προϊόντα ή υπηρεσίες όπως εκείνα/-ες του δικαιούχου.

 • Η χρήση σήματος από τρίτους, για να επισημανθεί στους καταναλωτές η μεταπώληση αυθεντικών προϊόντων που είχαν πωληθεί αρχικά στην Ένωση από τον δικαιούχο του σήματος της ΕΕ ή με τη συγκατάθεσή του, θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι εύλογη, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταυτόχρονα σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

 • Η χρήση σήματος από τρίτους για σκοπούς καλλιτεχνικής έκφρασης είναι θεμιτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταυτόχρονα σύμφωνη με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με τρόπο που εξασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, και ιδίως της ελευθερίας έκφρασης.

 • Προβλέπεται ότι χωρίς να θίγεται η αρχή ότι το μεταγενέστερο σήμα δεν αντιτάσσεται στο προγενέστερο, οι δικαιούχοι σημάτων της ΕΕ δεν δικαιούνται να εμποδίζουν τη χρήση μεταγενέστερου σήματος εάν αυτό αποκτήθηκε σε χρονική στιγμή κατά την οποία το προγενέστερο σήμα δεν μπορούσε να του αντιταχθεί.

 • Επιπλέον, η χρήση σήματος της ΕΕ υπό ελαφρώς διαφορετική μορφή από αυτή με την οποία έχει καταχωρηθεί, δηλαδή υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία που δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος, θα επαρκεί για την προστασία του σήματος της ΕΕ.

 • Ως γνωστόν, η προστασία του σήματος της ΕΕ παρέχεται για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η φύση και ο αριθμός καθορίζουν την έκταση της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του σήματος. Με το νέο Κανονισμό θεσπίζονται νέοι κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό και την ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Απαιτείται πλέον τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία/ες ζητείται η προστασία του σήματος να προσδιορίζονται από τον καταθέτη με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε η έκταση της επιδιωκόμενης προστασίας να προσδιορίζεται με βάση την αίτηση.

 • Επομένως, η χρήση γενικών όρων στην αίτηση αναφορικά με τα προϊόντα/υπηρεσίες που προορίζονται να προστατεύονται με το σήμα, θεωρείται ότι περιλαμβάνει μόνον τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καλύπτονται σαφώς από την κυριολεκτική έννοια του όρου.

 • Για την προσαρμογή των παλαιότερων σημάτων στην άνω απαίτηση δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους των Κοινοτικών σημάτων τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν τις 22/06/2012, να υποβάλουν Δήλωση από 23/03/2016 μέχρι και 24/09/2016, προκειμένου να προσαρμόσουν τους καταλόγους των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο του μητρώου πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρουμε ορισμένα από τα νέα τέλη που καταβάλλονται στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

  Τέλη Κατάθεσης Σήματος της ΕΕ
 • Τέλος κατάθεσης Σήματος της ΕΕ σε μία κλάση προϊόντων/υπηρεσιών: 850 EUR
 • Τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων/υπηρεσιών: 50 EUR
 • Τέλος για κάθε κλάση προϊόντων/υπηρεσιών πέραν της δεύτερης: 150 EUR

  Τέλη Ανανέωσης Σήματος της ΕΕ
 • Τέλος ανανέωσης Σήματος της ΕΕ σε μία κλάση προϊόντων/υπηρεσιών: 850 EUR
 • Τέλος για τη δεύτερη κλάση προϊόντων/υπηρεσιών: 50 EUR
 • Τέλος για κάθε κλάση προϊόντων/υπηρεσιών πέραν της δεύτερης: 150 EUR

  Τέλη Ενδίκων Μέσων
 • Τέλος για την αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας: 630 EUR
 • Τέλος προσφυγής: 720 EUR

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι συνεργάτες του γραφείου μας είναι στη διάθεσή σας.

Επιστροφή