ΝΕΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

  • Κανονισμός για το Σήμα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης – Αναδιατύπωση Οδηγίας για τα εθνικά σήματα

Στις 24 Δεκεμβρίου 2015 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/2424 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το Κοινοτικό Σήμα, το οποίο θα μετονομαστεί σε Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUTM – European Union Trade mark).

Ο εν λόγω τροποποιητικός Κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ στις 23 Μαρτίου 2016. Το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς θα μετονομαστεί σε Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO – European Union Intellectual Property Office).

Επιπλέον, αντικαταστάθηκε η Οδηγία για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (αναδιατύπωση).

Πηγές:

Επιστροφή