ΝΕΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

  • Εξελίξεις στο δίκαιο σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) – παλαιότερα αποκαλούμενη Ευρωπαϊκή Κοινότητα – αποτελείται πλέον από 28 κράτη μέλη. Το Κοινοτικό σήμα καθιερώθηκε το 1996 με τον Κανονισμό του Συμβουλίου 207/2009 και συνιστά ένα δικαίωμα με ενιαίο χαρακτήρα που κατατίθεται και ισχύει ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, οι επιμέρους νόμοι των κρατών μελών έχουν εναρμονιστεί από το 1988 με την Οδηγία για τα σήματα όπως εξελίχθηκε και κωδικοποιήθηκε το 2008 (Οδηγία του Συμβουλίου 2008/95/ΕΚ). Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ αφορά τα μέτρα, τις διαδικασίες καθώς και τα μέτρα αποκατάστασης για τη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο Κανονισμός της Επιτροπής 2868/95 αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού του Συμβουλίου για το Κοινοτικό σήμα.

Το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) είναι η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταχώριση των κοινοτικών σημάτων και σχεδίων. Το ΓΕΕΑ περιλαμβάνει τμήματα εκδίκασης ανακοπών κατά αιτήσεων κοινοτικών σημάτων που ασκούνται από τρίτους με προγενέστερα δικαιώματα, τμήματα εκδίκασης αιτήσεων ακυρώσεως κατά κοινοτικών σημάτων καθώς και τμήματα εκδίκασης προσφυγών κατά των αποφάσεων των προηγούμενων τμημάτων ή κατά απορριπτικών αποφάσεων κοινοτικών σημάτων του ΓΕΕΑ.

Το Δικαστήριο (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να διασφαλίζει την ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη της, απαντώντας στα ερωτήματα που τίθενται από τα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ, ενώ τις αποφάσεις του ακολουθούν τόσο τα ελληνικά δικαστήρια όσο και τα δικαστήρια όλων των υπόλοιπων κρατών μελών.

Το Γενικό Δικαστήριο εκδικάζει εφέσεις σε θέματα Κοινοτικών σημάτων κατά αποφάσεων των τμημάτων προσφυγών του ΓΕΕΑ. Οι αναιρέσεις επί αυτών των αποφάσεων εκδικάζονται από το Δικαστήριο.

Οι αγωγές επί προσβολής δικαιωμάτων κοινοτικών σημάτων ασκούνται στο αρμόδιο Εθνικό Δικαστήριο Σημάτων του εκάστοτε κράτους μέλους της ΕΕ.

Στις 27 Μαρτίου 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Οδηγίας για την εναρμόνιση του δικαίου σημάτων των χωρών της Ε.Ε. καθώς και του Κανονισμού για το κοινοτικό σήμα. Στόχος των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι να καταστούν τα συστήματα καταχώρισης εμπορικών σημάτων ανά την Ε.Ε., φθηνότερα, ταχύτερα, καθώς και πιο αξιόπιστα και προβλέψιμα.

Μετά από πλήθος διαβουλεύσεων και τροποποιήσεων των προτάσεων της Επιτροπής, στις 25 Φεβρουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα, καθώς και με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών περί σημάτων (αναδιατύπωση)των κρατών μελών.

Τα νομοθετικά κείμενα θα καταστούν αντικείμενο περαιτέρω διαβουλεύσεων ενώ θα ψηφιστούν αφού ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και θα ισχύσουν πιθανότατα από το 2015. Το γεγονός ότι θα δίνεται η δυνατότητα στα τελωνεία να μπορούν να σταματούν τα απομιμητικά προϊόντα που φθάνουν στην Ε.Ε. με προορισμό τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., κάτι που δεν ήταν εφικτό υπό το ισχύον καθεστώς, επικροτήθηκε από πλήθος οργανώσεων δικαιούχων εμπορικών σημάτων.

  • Το Δικαστήριο των Βρυξελλών απέρριψε αίτηση για καταχώριση σήματος του οίκου C. Louboutin

Νέο πλήγμα δέχτηκε ο γνωστός οίκος παπουτσιών Christian Louboutin έπειτα από την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου των Βρυξελλών να ακυρώσει την κατάθεση του κατωτέρω απεικονιστικού σήματος του στο Βέλγιο, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Δεν είναι η πρώτη φορά που δικαστήριο απορρίπτει σήμα του γνωστού οίκου αφού και το 2011 το Δικαστήριο της Νέας Υόρκης με απόφασή του δικαίωσε τον οίκο Yves Saint Laurent στη δικαστική διαμάχη του με τον οίκο Christian Louboutin, κρίνοντας ότι ο οίκος Louboutin δεν μπορεί να κατοχυρώσει αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα χρήσης ενός χρώματος και ως εκ τούτου το σήμα του είναι άκυρο (βλέπε Νέα Νοεμβρίου 2011).

Αυτή τη φορά ο οίκος Christian Louboutin στράφηκε κατά του Ολλανδικού καταστήματος παπουτσιών Van Dalen Footwear B.V. Το Δικαστήριο των Βρυξελλών έκρινε ότι το εν λόγω σήμα θα έπρεπε να ταξινομηθεί ως σήμα σχήματος και όχι χρώματος. Επομένως, ως σήμα σχήματος δεν μπορεί να γίνει δεκτό καθώς το χρώμα της κόκκινης σόλας προσδίδει ουσιαστική αξία στο σήμα, γεγονός που δεν πρέπει να ισχύει για ένα σήμα σχήματος! Επιπλέον, το Δικαστήριο των Βρυξελλών εξέτασε εάν το σχήμα του παπουτσιού με την κόκκινη σόλα διέφερε σημαντικά από το σχήμα των προϊόντων της σχετικής βιομηχανίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα, αφού έλαβε υπόψη πλείστα παραδείγματα παπουτσιών που είχαν κόκκινη σόλα και δεν ανήκαν στον οίκο Louboutin, ότι πρόκειται για ένα κοινό σχήμα στην αγορά. Τελικώς το Δικαστήριο των Βρυξελλών ετάχθη υπέρ της αντιδίκου εταιρείας κρίνοντας ότι το σήμα του οίκου Louboutin στερείται διακριτικού χαρακτήρα και επομένως θεωρείται άκυρο.

Πηγή: IPKAT - Laurens Kamp του γραφείου Simmons & Simmons LLP, Amsterdam.

Επιστροφή