ΝΕΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

  • Νέος Κανονισμός 608/2013 σχετικά με την προστασία των προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας και τη δέσμευση απομιμητικών προïόντων από τις τελωνειακές αρχές

Με ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησε την επανεξέταση του Κανονισμού 1383/2003 της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά με την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα για παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται.

Με το νέο Κανονισμό 608/2013, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, το Συμβούλιο επιδιώκει να εξασφαλίσει στους κατόχους δικαιωμάτων αποτελεσματική προστασία και να προάγει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την παροχή στους καταναλωτές αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Η ψήφιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού σχεδίου για τη δέσμευση και καταστροφή των απομιμητικών προïόντων στα τελωνεία είναι σημαντικότατη καθώς τα προϊόντα αυτά όχι μόνο ζημιώνουν τους κατασκευαστές και εξαπατούν το καταναλωτικό κοινό, αλλά είναι και επικίνδυνα για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών.

Η παρέμβαση των τελωνειακών αρχών συνίσταται στην άμεση δέσμευση των προϊόντων για τα οποία υπάρχουν εύλογες ενδείξεις ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, στην αναστολή παράδοσης και παραλαβής τους με σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ε.Ε., καθώς και στην εξαγωγή και επανεξαγωγή τους κατά το διάστημα που χρειάζεται για να διαπιστωθεί εάν τα ύποπτα εμπορεύματα είναι πράγματι εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης και γενικότερα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν μάλιστα αποδειχθεί ότι πρόκειται για εμπορεύματα απομίμησης, λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε οι υπεύθυνοι να στερηθούν οποιοδήποτε οικονομικό όφελος που απορρέει από αυτά, ενώ επιβάλλονται κυρώσεις προκειμένου να αποθαρρυνθούν μελλοντικές ανάλογες ενέργειες.

Ο νέος Κανονισμός επεκτείνει τον κατάλογο των προστατευόμενων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα οι τελωνειακές παρεμβάσεις να επεμβαίνουν και σε άλλους τύπους παραβιάσεων που δεν καλύπτονταν από τον προηγούμενο κανονισμό. Εκτός λοιπόν από τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που προστατεύονταν μέχρι τώρα με τον Κανονισμό 1383/2003, στο εξής τυγχάνουν προστασίας και οι εμπορικές επωνυμίες εφόσον προστατεύονται ως αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, οι τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών, τα υποδείγματα χρησιμότητας, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι συσκευές οι οποίες σχεδιάζονται, παράγονται ή προσαρμόζονται για την καταστρατήγηση ή τη διευκόλυνση της καταστρατήγησης τεχνολογικών μέτρων.

Με το νέο κανονισμό επιτυγχάνεται επίσης η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πειρατικών και απομιμητικών μικροδεμάτων που διακινούνται σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς δίνεται η δυνατότητα στις τελωνειακές αρχές να προβούν στην καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της δέσμευσης τους, εφόσον δε λάβουν καμία απάντηση από τον κάτοχό τους, χωρίς να χρειαστεί να εμπλακούν σε περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

Δικαίωμα να υποβάλλουν ενωσιακή ή εθνική αίτηση προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας στο κράτος ή στα κράτη μέλη στα οποία παρεμβαίνουν οι τελωνειακές αρχές, έχουν όλοι οι δικαιούχοι δικαιωμάτων, οι οργανισμοί διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και οι οργανισμοί προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων ενώ ο αιτών δε βαρύνεται με τέλη για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης η αρμόδια τελωνειακή υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιήσει στον αιτούντα την απόφασή της σχετικά με το αν εγκρίνει ή όχι την αίτησή του.

Επιστροφή