ΝΕΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

  • Κοινοτικά Σχέδια (Community Designs)

Σχέδιο ή υπόδειγμα νοείται η εξωτερική ορατή εικόνα που παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος και προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/και της διακόσμησης που φέρει. Το προϊόν μπορεί να είναι κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα ή και εξάρτημα σύνθετου προϊόντος. Ακόμη, ως προϊόν νοείται η συσκευασία προϊόντος καθώς και η παρουσίαση των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων.

Με το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα χορηγείται ενιαία προστασία, η οποία ανανεώνεται ανά πενταετία για 25 συνολικά έτη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος, με ομοιόμορφα αποτελέσματα σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσεως και δικαίωμα να απαγορεύει σε οιονδήποτε τρίτο τη χρήση χωρίς τη συγκατάθεσή του, όπου χρήση νοείται η κατασκευή, προσφορά, διάθεση στην αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή κλπ. του προϊόντος.

Το κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα πρέπει να είναι νέο και να διαθέτει ατομικό χαρακτήρα σε σύγκριση με τα προϋπάρχοντα σχέδια και υποδείγματα. Η γνωστοποίησή του δεν πρέπει να ξεπερνά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση. Σε αντίθετη περίπτωση δεν υπάρχει πλέον νεωτερισμός, άρα το σχέδιο, εάν καταχωρηθεί, μπορεί να ακυρωθεί.

Η προστασία του σχεδίου δεν επεκτείνεται στα συστατικά του προϊόντος τα οποία δεν είναι ορατά κατά τη συνήθη χρήση του από τον τελικό καταναλωτή, ούτε στα χαρακτηριστικά του συστατικού τα οποία δεν είναι ορατά όταν το προϊόν συναρμολογείται ή σε αυτά που δεν πληρούν αυτά καθαυτά τις προϋποθέσεις νεωτερισμού και ατομικού χαρακτήρα του προϊόντος.

Η εκτίμηση του κατά πόσο ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικό χαρακτήρα βασίζεται στο κατά πόσο η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφέρει από αυτήν που του προκαλεί οποιοδήποτε άλλο από το σύνολο των υπαρχόντων σχεδίων ή υποδειγμάτων, λαμβανομένης υπόψη της φύσης του προϊόντος στο οποίο έχει εφαρμοσθεί ή ενσωματωθεί το σχέδιο ή το υπόδειγμα, και, ιδίως, του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο εντάσσεται και του βαθμού της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.

Τα σχέδια ή υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα αν τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν μόνο σε επουσιώδεις λεπτομέρειες. Το κριτήριο προστασίας συνίσταται στο ότι η προστασία που παρέχεται σε ένα καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα εκτείνεται σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο δεν προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση. Λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνησή του.

Δεν παρέχονται δικαιώματα προστασίας επί των χαρακτηριστικών της εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του, ή επί των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση του προϊόντος σε ένα άλλο με το οποίο συνδέεται μηχανικά ή τοποθετείται σε αυτό ώστε να επιτελείται η λειτουργία των συνδεόμενων συστατικών.

Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΓΕΕΑ) είναι αρμόδιο για την κατάθεση των αιτήσεων κοινοτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων, για την έγκριση και καταχώρισή τους στο σχετικό Μητρώο καθώς και για την εκδίκαση αιτήσεων ακυρότητας και προσφυγών κατά αποφάσεών του.

Με την υπ’ αριθμόν RCD 1943283-0001 απόφασή του, το ΓΕΕΑ απέρριψε αίτηση σχεδίου που κατατέθηκε για τις κλάσεις φρούτων και λαχανικών. Η αίτηση απεικόνιζε το παρακάτω σχέδιο ντοματών σε σχήμα καρδιάς.

Ο δικαιούχος του σχεδίου κατέθεσε προσφυγή στο Τμήμα Προσφυγών του ΓΕΕΑ, το οποίο με την υπ’ αριθμόν R 595/2012-3 απόφασή του την απέρριψε, με το σκεπτικό ότι σχέδιο μπορεί να αποτελέσει η εμφάνιση όλου ή μέρους ενός προϊόντος, όπου προϊόν νοείται κάθε βιομηχανικά ή χειροποίητα κατασκευασμένο αντικείμενο. Οι ζωντανοί οργανισμοί όμως δεν είναι προϊόντα και ένα σχέδιο που εμφανίζει μια ντομάτα στη φυσική της κατάσταση, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Ακόμη και αν η ντομάτα σε σχήμα καρδιάς ήταν ασυνήθιστη και γενετικά παρασκευασμένη, το σχέδιο δε θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό, καθώς δεν αποδεικνύεται ότι το σχήμα της αυτό είναι αποτέλεσμα βιομηχανικής ή χειροποίητης επεξεργασίας, αλλά θα μπορούσε απλά να προέρχεται από ένα ιδιόμορφο φυτό.

Αναφορά της απόφασης από David Musker, Class 99, MARQUES

  • Η LEGO διεκδικεί και κερδίζει το όνομα χώρου (domain name) legoapp.com

Στο Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης του WIPO (Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας) κατέφυγε η εταιρεία γνωστών παιχνιδιών LEGO προκειμένου να διεκδικήσει το όνομα χώρου (domain name) legoapp.com το οποίο καταχωρήθηκε το Νοέμβριο του 2013 από φυσικό πρόσωπο, κάτοικο της Τουρκίας.

Η εταιρεία LEGO Juris A/S, δικαιούχος πολυάριθμων εμπορικών σημάτων "LEGO", καθώς και 2.400 ονομάτων χώρου (domain names) αφού προέβη σε εξώδικες επιστολές προς τον παράνομο καταθέτη καλώντας τον να παραιτηθεί από το όνομα χώρου και να της το μεταβιβάσει, κατέθεσε καταγγελία στο WIPO προβάλλοντας ότι η καταχώριση του εν λόγω ονόματος χώρου, το οποίο συνίσταται από το βασικό σήμα της "lego" σε συνδυασμό με τη λέξη "app", έγινε κακόπιστα με σκοπό την εκμετάλλευση της παγκόσμιας φήμης της. Άλλωστε, η εταιρεία LEGO ήδη παρείχε εφαρμογή με το όνομα "LEGO®APP4+". Η δε ιστοσελίδα που είχε δημιουργήσει ο καταθέτης εμφάνιζε συνδέσμους προς διάφορα ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρουν, μεταξύ άλλων, και τα προϊόντα της εταιρείας LEGO.

Με την απόφαση της για την υπ’ αριθμόν D2103-1935 υπόθεση, η αρμόδια επιτροπή του WIPO λαμβάνοντας υπόψη τους ισχυρισμούς της εταιρείας LEGO καθώς και το γεγονός ότι ο δικαιούχος του ονόματος χώρου απέτυχε να αποδείξει ότι έχει ο ίδιος καταχωρίσει την ένδειξη LEGO οπουδήποτε στον κόσμο, ή να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει γίνει ευρέως γνωστός με αυτό, κατέληξε στο ότι: i) η εταιρεία LEGO έχει τα δικαιώματα επί του εμπορικού σήματος LEGO λόγω του σήματός της στην Τουρκία καθώς και της μακροχρόνιας και ευρείας χρήσης των σημάτων της παγκοσμίως, ii) είναι εξαιρετικά απίθανο ο δικαιούχος του ονόματος χώρου να αγνοούσε την ύπαρξη του εν λόγω σήματος, το οποίο χρησιμοποίησε κακόπιστα προκειμένου να αποκομίσει εμπορικό κέρδος εις βάρος της καταγγέλλουσας εταιρείας και iii) ο δικαιούχος του ονόματος χώρου δεν είχε λάβει καμία άδεια από την καταγγέλλουσα εταιρεία προκειμένου να χρησιμοποιήσει το σήμα της. Η επιτροπή λοιπόν με την ανωτέρω απόφαση της διέταξε τη μεταβίβαση του ονόματος χώρου στην εταιρεία LEGO Juris A/S.

Επιστροφή