ΝΕΑ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

  • Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ουσιαστική χρήση σήματος, το χρώμα και το συνδυασμό σημάτων.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστήριο – CJEU) με την απόφασή του στις 18 Ιουλίου 2013 για την υπόθεση C-252/12, Specsavers International Healthcare Ltd v. Asda Stores Ltd, διευκρίνισε την έννοια της ουσιαστικής χρήσεως σήματος που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλο σήμα ή ως μέρος σύνθετου σήματος. Στην εν λόγω υπόθεση η αλυσίδα καταστημάτων Asda χρησιμοποίησε στο πλαίσιο διαφημιστικής εκστρατείας της, τις διαφημιστικές φράσεις «Be a real spec saver at Asda» και «Spec savings at ASDA» και λογότυπα που αποτελούνταν από δύο εφαπτόμενες ελλείψεις, κατ’ ανάλογο τρόπο με προγενέστερα κοινοτικά σήματα μερικώς αλληλο-καλυπτόμενων ελλείψεων της Αγγλικής εταιρείας οπτικών ειδών Specsavers, τα οποία είχαν καταχωρηθεί μόνο σε ασπρόμαυρη μορφή ενώ χρησιμοποιούνταν σε πράσινο χρώμα και από κοινού με λεκτικό σήμα τιθέμενο πάνω από αυτά.

Υποβλήθηκε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο σχετικά, μεταξύ άλλων, με το εάν η χρήση των σημάτων με σκιασμένο λογότυπο μπορεί να αποτελεί χρήση του σήματος χωρίς λεκτικό σημείο.

Από τον κανονισμό 207/2009 για το κοινοτικό σήμα προκύπτει ότι η χρήση ενός σήματος υπό μορφή που διαφέρει από τη μορφή υπό την οποία καταχωρίστηκε, θεωρείται χρήση του σήματος, εφόσον δε μεταβάλλεται ο διακριτικός χαρακτήρας του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή. Με τη διάταξη αυτή επιδιώκεται να δοθεί στο δικαιούχο του σήματος, στο πλαίσιο της εμπορικής εκμεταλλεύσεως του σήματός του, η δυνατότητα να το διαφοροποιήσει κατά τρόπο που, χωρίς να μεταβάλλει το διακριτικό χαρακτήρα του, διευκολύνει την προσαρμογή του στις απαιτήσεις εμπορίας και προωθήσεως των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά.

Ο διακριτικός χαρακτήρας σήματος σημαίνει ότι το σήμα καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση του προϊόντος, ως προς το οποίο ζητήθηκε η καταχώριση, ως προερχόμενου από συγκεκριμένη επιχείρηση και, επομένως, τη διάκριση του προϊόντος αυτού από αντίστοιχα προϊόντα άλλων επιχειρήσεων. Ο διακριτικός αυτός χαρακτήρας μπορεί να προέλθει τόσο από τη χρήση μέρους καταχωρισμένου σήματος, όσο και από τη χρήση χωριστού σήματος σε συνδυασμό με καταχωρισμένο σήμα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να αναγνωρίζουν πράγματι, λόγω της χρήσεως αυτής, το προϊόν ή την υπηρεσία, ως προερχόμενα από συγκεκριμένη επιχείρηση.

Κρίθηκε επομένως, ότι η χρήση του σήματος χωρίς λεκτικό σημείο – δηλαδή των δύο πράσινων ελλείψεων – με το λεκτικό σημείο «Specsavers» πάνω σε αυτό ή σε συνδυασμό με αυτό, αποτελεί ουσιαστική χρήση του σήματος χωρίς λεκτικό σημείο.

Το Δικαστήριο εκλήθη επίσης να διευκρινίσει εάν λαμβάνεται υπόψη, για την εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης ή του αθέμιτου οφέλους από τρίτο που χρησιμοποιεί ένδειξη παρόμοια με προγενέστερο σήμα, η περίπτωση κατά την οποία η καταχώριση του προγενέστερου σήματος δεν έχει γίνει με χρώμα, αλλά ο δικαιούχος του το έχει χρησιμοποιήσει εκτενώς σε ορισμένο χρώμα ή σε συνδυασμό συγκεκριμένων χρωμάτων.

Κατά πάγια νομολογία, όσον αφορά την ισχύ της φήμης και το βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι όσο εντονότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας και η φήμη του σήματος αυτού, τόσο ευχερέστερα μπορεί να γίνει δεκτό ότι υφίσταται προσβολή. Στη δε συγκεκριμένη περίπτωση κρίθηκε ότι η ομοιότητα μεταξύ των σημάτων του ομίλου Specsavers και των σημείων που χρησιμοποίησε η Asda είχε επιδιωχθεί σκοπίμως προκειμένου να συσχετισθούν οι δύο διακριτικοί τίτλοι στην αντίληψη του κοινού. Το δε γεγονός ότι η Asda χρησιμοποίησε χρώμα παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιεί ο όμιλος Specsavers, με σκοπό να αντλήσει όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα και τη φήμη των σημάτων του ομίλου αυτού, είναι στοιχείο που συνεκτιμήθηκε προκειμένου να κριθεί το εάν υπάρχει αθέμιτο όφελος αντλούμενο από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του σήματος.

Επιπλέον, στην περίπτωση που η καταχώριση του σήματος έγινε σε ασπρόμαυρη μορφή, αλλά ο δικαιούχος το χρησιμοποιεί εκτενώς σε ορισμένο χρώμα ή συνδυασμό συγκεκριμένων χρωμάτων, έτσι ώστε να συσχετίζεται στην αντίληψη σημαντικού μέρους του κοινού με αυτό το χρώμα ή το συνδυασμό χρωμάτων, τότε το χρώμα ή τα χρώματα τα οποία τρίτος χρησιμοποιεί για την παρουσίαση σημείου το οποίο φέρεται ότι προσβάλλει το σήμα αυτό, ασκούν επιρροή στο πλαίσιο της σφαιρικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως ή της σφαιρικής εκτιμήσεως του αθέμιτου οφέλους.

Για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως και του πιθανού αθέμιτου οφέλους, ασκεί επίσης επιρροή το γεγονός, ότι ο τρίτος που χρησιμοποιεί την ένδειξη (που φέρεται ότι προσβάλλει το προγενέστερο σήμα) συσχετίζεται στη συνείδηση σημαντικού μέρους του καταναλωτικού κοινού, με το συγκεκριμένο χρώμα ή το συνδυασμό των συγκεκριμένων χρωμάτων.

  • Παγκόσμιο Κύπελλο 2014 FIFA.

Με νόμο ρύθμισε η Βραζιλία τα θέματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τη διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου το 2014. Ο νόμος περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία των «Επίσημων Συμβόλων» και των σημάτων που ανήκουν στην FIFA, τα οποία θα αντιμετωπίζονται ως σήματα φήμης με αυξημένη προστασία έναντι των συνήθων σημάτων, δηλαδή απολαμβάνουν προστασία για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η παράνομη χρήση των συμβόλων συνιστά ποινικό αδίκημα με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως και ένα έτος ή πληρωμή προστίμου.

  • Ινδία – νέο κράτος μέλος στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης.

Στις 8 Ιουλίου 2013, η Ινδία κατέστη το νεότερο μέλος στο Πρωτόκολλο της Μαδρίτης. Η Ινδία, δεύτερη στον κόσμο σε πληθυσμό, είναι η 14η χώρα από τις χώρες G-20 που συμμετέχει στο Πρωτόκολλο και έχει σημειώσει μεγάλες προόδους στην προσπάθειά της να ενισχύσει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Αξιοσημείωτη είναι η μελέτη σχετικά με την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης για το τσάϊ Darjeeling Tea, ένα από τα πιο περιζήτητα τσάγια στον κόσμο.

Επιστροφή