ΝΕΑ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

  • Τροποποιήσεις του νέου νόμου 4072/2012 περί σημάτων με το νόμο 4155/2013.

Το τρίτο κεφάλαιο (άρθρα 14-38) του νόμου 4155/2013 που έχει τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 120/2013) περιέχει τροποποιήσεις άρθρων του νόμου 4072/2012 που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2012.

Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως διορθώσεις διατύπωσης και διευκρινίσεις θεμάτων που δεν προβλέφθηκαν στο νόμο 4072/2012.

Γίνεται ρητή αναφορά στο ότι τα διαφημιστικά συνθήματα (slogans) μπορούν να αποτελέσουν σήμα. Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία για την παραχώρηση άδειας χρήσης πρέπει να είναι έγγραφη. Επίσης διευκρινίζεται ότι η υπογραφή του καταθέτη σε εξουσιοδότηση προς δικηγόρο δε χρειάζεται θεώρηση του γνησίου αυτής.

Ορίζεται ρητά η υποχρέωση της Υπηρεσίας Σημάτων να κοινοποιεί στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού την απόφαση περί αποδοχής ως δεκτής μιας δήλωσης σήματος ή περί απόρριψής της.

Σοβαρό πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει με το άρθρο 21 (που τροποποιεί το άρθρο 142 του νόμου 4072/2012) σύμφωνα με το οποίο το δικόγραφο της ανακοπής πρέπει να κοινοποιείται με επιμέλεια του ανακόπτοντος στον καταθέτη ή τον αντίκλητο του καταθέτη δέκα ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Το πρόβλημα αφορά τις διεθνείς καταχωρίσεις σημάτων αλλοδαπών καταθετών σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης, που έχουν χώρα προσδιορισμού την Ελλάδα. Οι δηλώσεις αυτών των σημάτων διαβιβάζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ) απευθείας στην Υπηρεσία Σημάτων και σχεδόν ποτέ δε διορίζεται αντίκλητος του αλλοδαπού καταθέτη, με αποτέλεσμα η κοινοποίηση από τον ανακόπτοντα να πρέπει να γίνει στον καταθέτη ακολουθώντας τη χρονοβόρα και πολυέξοδη διαδικασία επίδοσης δικογράφου στο εξωτερικό. Μέχρι τώρα η υποχρέωση κοινοποίησης της ανακοπής εναπόκειτο στην Υπηρεσία Σημάτων και για τα διεθνή σήματα γινόταν με διαβίβαση στον ΠΟΠΙ. Επειδή όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρούνταν οι προθεσμίες και απορρίπτονταν οι ανακοπές λόγω μη εμπρόθεσμης κοινοποίησης, η λύση του νέου νόμου ήταν να μεταθέσει το πρόβλημα στους ανακόπτοντες! Το πολύ σοβαρό αυτό θέμα μόνο απλοποίηση των διαδικασιών για την καταχώριση και την προστασία των σημάτων στην Ελλάδα δεν αποτελεί, κάτι που φιλοδοξούσε να πράξει ο νέος νόμος 4072/2012. Περιμένουμε να διαπιστώσουμε τι θα γίνει στο μέλλον και πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις των διεθνών καταχωρίσεων χωρίς αντίκλητο στη χώρα μας.

  • Κροατία νέο μέλος της Ε.Ε. – συνέπειες για τα Κοινοτικά σήματα και τα Κοινοτικά σχέδια

Η Κροατία αποτελεί πλέον το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύο δεκαετίες αφότου κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Γιουγκοσλαβία, αποτελώντας μία από τις επτά χώρες που συγκροτήθηκαν μετά την κατάρρευσή της, έχοντας πληθυσμό 4,4 εκατομμύρια κατοίκους. Η Σλοβενία ανήκει στην Ε.Ε. ήδη από το 2004 ενώ οι λοιπές 5 χώρες δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ένταξης.

Το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (ΟΗΙΜ ή Γραφείο Κοινοτικών Σημάτων όπως το ονομάζουμε ανεπίσημα) συνεχάρη και καλωσόρισε την Κροατία στην περιφέρεια ισχύος των Κοινοτικών Σημάτων. Το ΟΗΙΜ συνεργάζεται για τη μετάβαση με το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Κροατίας ήδη από το 2010.

Από την 1/7/2013 τα Κοινοτικά Σήματα και τα Κοινοτικά Σχέδια χαίρουν προστασίας στην εδαφική περιοχή της Κροατίας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερης διαδικασίας ή υποχρέωση πληρωμής τελών.

Διευκρινίζεται ότι τα Κοινοτικά Σήματα ή οι εκκρεμείς αιτήσεις σημάτων μέχρι την 1/7/2013 δεν μπορούν να ακυρωθούν για απόλυτους λόγους διαγραφής (πχ. περιγραφικό σήμα) που αφορούν το νέο κράτος μέλος.

Δικαιώματα προγενέστερης ισχύος μπορούν να προταθούν κατά νέας αίτησης Κοινοτικού Σήματος, εφόσον αυτό κατατέθηκε τους τελευταίους έξι μήνες πριν την ένταξη του νέου κράτους μέλους στην ΕΕ. Επιπλέον, καταχωρημένα προγενέστερα δικαιώματα στην Κροατία μπορούν να εμποδίσουν τη χρήση Κοινοτικού σήματος με το οποίο συγκρούονται εφόσον τα προγενέστερα δικαιώματα ήταν καταχωρημένα πριν την 1/7/2013 και η καταχώριση έλαβε χώρα με καλή πίστη.

Ανάλογες διατάξεις ισχύουν για τα Κοινοτικά σχέδια.

Πηγή: http://oami.europa.eu

  • Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Κανονισμό και Οδηγία αναφορικά με τα εμπορικά σήματα στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) εξέφρασε τη γνώμη της για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατατέθηκαν την 27η Μαρτίου 2013 αναφορικά με την ψήφιση νέου Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Σήμα (το νυν Κοινοτικό Σήμα) και την ψήφιση νέας Οδηγίας για την εναρμόνιση των νομοθεσιών περί εμπορικών σημάτων των Κρατών μελών. Η γνωμοδότηση εκδόθηκε στις 11 Ιουνίου 2013 μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΕΟΚΕ είναι συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και εκφράζει τη γνώμη της για τα θέματα που χειρίζονται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) με σκοπό να συμμετέχουν οι πολίτες πιο ενεργά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων και ψηφίσεως των κανονισμών και οδηγιών στην ΕΕ.

Στη γνωμοδότηση της, η ΕΟΚΕ διαπιστώνει ότι πράγματι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα σήματα είναι ανεπαρκές και «παραπονιέται» ότι η γνώμη της ΕΟΚΕ δε ζητήθηκε κατά τη σύνταξη των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν το Μάρτιο 2013.

Η ΕΟΚΕ διερωτάται γιατί δεν κλήθηκε να σχολιάσει την προτεινόμενη αντικατάσταση του Κανονισμού 207/2009 για τα Κοινοτικά σήματα. Όσον αφορά την Οδηγία εκτιμά ότι αφήνει στα κράτη μέλη της ΕΕ πολύ μεγάλα περιθώρια ελιγμών, σε τόσο μεγάλο βαθμό μάλιστα, ώστε να μη φαίνεται εφικτή η δημιουργία ενός επαρκούς ομοιόμορφου συνόλου κανόνων που θα διέπουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, δεδομένου ότι τα εθνικά δικαστήρια θα εξακολουθούν να λαμβάνουν αποφάσεις ελεύθερα σχετικά με αν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως ή παράνομη χρήση του προστατευόμενου σήματος. Επιπλέον, τα εθνικά δικαστήρια θα έχουν ακόμα δικαιοδοσία στην εκδίκαση του ύψους της αποζημίωσης για την εκάστοτε παραβατική συμπεριφορά. Άλλα θέματα που απασχολούν την ΕΟΚΕ είναι η έλλειψη συνοχής των κανόνων κακής πίστης μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών σημάτων καθώς και η συνεχιζόμενη έλλειψη συμμόρφωσης κατά την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα.

Η συζήτηση για τις σημαντικότατες εξελίξεις στη νομοθεσία που αφορά τα εμπορικά σήματα στην Ε.Ε. συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον στις διάφορες οργανώσεις και επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα και εκφράζουν τη γνώμη τους στα νομοθετικά όργανα της ΕΕ. Η σχετική επιτροπή της ΙΝΤΑ έχει ήδη υποβάλει τις παρατηρήσεις της και παρακολουθεί στενά τη νομοθετική διαδικασία και τις εξελίξεις, τις οποίες θα συζητήσει εκτενώς στο προσεχές συνέδριο που θα διεξαχθεί για τα μέλη των επιτροπών της ΙΝΤΑ στο Miami το Νοέμβριο του 2013. Στο ίδιο συνέδριο θα συζητηθούν τα νομικά θέματα που αφορούν το διαδίκτυο και τα αποδεικτικά στοιχεία μέσω διαδικτύου σε δικαστικές διαδικασίες καθώς και θέματα σχετικά με τα «στρατιωτικά σήματα», την προστασία των σχεδίων (designs) προϊόντων και το ενδιαφέρον ζήτημα αντιμετώπισης ως ‘brands’ των ονομάτων χωρών και τοποθεσιών.

Επιστροφή