ΝΕΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

  • Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Κανονισμό για το Κοινοτικό Σήμα και την νέα Οδηγία για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί Σημάτων.

Στις 27/03/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις πολύ-αναμενόμενες προτάσεις της για αναθεώρηση του Κανονισμού για το Κοινοτικό σήμα και αναδιατύπωση της Οδηγίας για την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών για τα εμπορικά σήματα, που θα αντικαταστήσουν, πιθανώς εντός του 2014, τον Κανονισμό 207/2009/ΕΚ και την Οδηγία 2008/95/ΕΚ. Οι προτάσεις πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με διαδικασία συναπόφασης.

Οι μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από την Επιτροπή έχουν σκοπό να βελτιώσουν και εναρμονίσουν τα υπάρχοντα συστήματα καταχώρισης σημάτων στα κράτη μέλη της ΕΕ και να προσφέρουν αποτελεσματικότερη προστασία έναντι απομιμήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων απομίμησης που διακινούνται μέσω του εδάφους της ΕΕ με προορισμό χώρες εκτός ΕΕ (goods in transit).

Επιστροφή