ΝΕΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

  • Απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στην υπόθεση των σημάτων ONEL κατά OMEL.

Στις 19/12/2012, το Δικαστήριο εξέδωσε την πολύ-αναμενόμενη απόφασή του στην υπόθεση C-149/11 , η οποία αφορά το σημαντικό ζήτημα του εάν η «ουσιαστική χρήση» ενός κοινοτικού σήματος σε ένα κράτος μέλος, αρκεί για να θεωρηθεί ότι υφίσταται «ουσιαστική χρήση» του σήματος σε όλη την ΕΕ. Εφόσον ισχύει αυτό, σε περίπτωση, για παράδειγμα, υποβολής αιτήσεως διαγραφής κατά του σήματος λόγω μη χρήσης, αυτή θα απορριφθεί, εφόσον αποδειχθεί η «ουσιαστική χρήση» του σήματος σε ένα μόνο κράτος μέλος της ΕΕ, χωρίς να χρειάζεται απόδειξη χρήσης και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το Δικαστήριο απάντησε σε ερωτήματα για το ζήτημα αυτό, κρίνοντας ότι για να εκτιμηθεί αν υφίσταται «ουσιαστική χρήση» σήματος, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εδαφικά σύνορα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. «Ουσιαστική χρήση» κοινοτικού σήματος υφίσταται οσάκις το σήμα χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ουσιώδη λειτουργία του και με σκοπό τη διατήρηση ή την κτήση μεριδίων αγοράς εντός της ΕΕ υπέρ των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήμα αυτό. Στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να εκτιμήσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις «ουσιαστικής χρήσης» σε συγκεκριμένη υπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών και περιστάσεων, όπως είναι ιδίως τα χαρακτηριστικά της οικείας αγοράς, η φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προστατεύει το σήμα, το εδαφικό και ποσοτικό εύρος της χρήσεως και η συχνότητά της.

  • Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα προϊόντα καπνού.

Στις 19/12/2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τη νέα Οδηγία για τα προϊόντα καπνού.

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης Οδηγίας.

Αναφορικά με τις συσκευασίες η πρόταση προβλέπει υποχρεωτικές εικονογραφικές προειδοποιήσεις στο εμπρόσθιο και στο οπίσθιο μέρος των πακέτων που να καλύπτουν το 75% των αντίστοιχων επιφανειών. Επίσης θα φέρουν μια συνδυασμένη προειδοποίηση για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών για υπηρεσίες που βοηθούν τους καπνιστές να απεξαρτηθούν από τον καπνό.

Τα διαφημιστικά στοιχεία απαγορεύονται.

Στις πλευρικές όψεις θα υπάρχουν συμπληρωματικές προειδοποιήσεις σχετικά με την υγεία («Το κάπνισμα σκοτώνει - Κόψτε το τσιγάρο τώρα»• «Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πάνω από 70 ουσίες οι οποίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο» κ.λπ.), οι οποίες θα καλύπτουν το 50% των αντίστοιχων επιφανειών.

Σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια των πακέτων των τσιγάρων, αυτό σημαίνει ότι οι προειδοποιήσεις για την υγεία θα καλύπτουν λιγότερο από το 60% της συνολικής επιφάνειας.

Επιπλέον, οι κατασκευαστές τσιγάρων θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που αφορούν την παρακολούθηση και τον εντοπισμό των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα φορολογικά επισήματα.

Για τις συνήθεις συσκευασίες τσιγάρων αυτό σημαίνει ότι το 30% του πακέτου θα παραμείνει για το εμπορικό σήμα, εκτός αν ένα κράτος μέλος επιλέξει την απλή, τυποποιημένη συσκευασία και μπορέσει να δικαιολογήσει την επιλογή του αυτή.

  • Υπόθεση για το φάρμακο LOSEC της ASTRAZENECA - απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, με τη σημαντικότατη απόφαση της 6ης Δεκεμβρίου 2012 , απέρριψε αίτηση αναιρέσεως της εταιρείας AstraZeneca κατά προηγούμενης αποφάσεως του 2005, με την οποία είχε επιβληθεί στην εταιρεία πρόστιμο ύψους 60 εκατομμυρίων Ευρώ, λόγω καταχρήσεως από την εν λόγω εταιρεία του καθεστώτος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των διαδικασιών διαθέσεως στο εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, προκειμένου να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την είσοδο ανταγωνιστικών γενόσημων φαρμάκων στην αγορά και να παρεμποδίσει το παράλληλο εμπόριο, αναφορικά με το φαρμακευτικό σκεύασμα κατά του έλκους Losec, το οποίο εμφανίζει τις μεγαλύτερες πωλήσεις της εταιρείας.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 1999, όταν δύο φαρμακευτικές εταιρείες κατήγγειλαν στην Επιτροπή ορισμένες συμπεριφορές της Astrazeneca, οι οποίες δεν τους επέτρεπαν να προωθήσουν γενόσημες εκδοχές του φαρμάκου Losec (ομεπραζόλης) σε ορισμένες αγορές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οπότε διαπιστώθηκε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεώς της εταιρείας σε δύο περιπτώσεις.

Η πρώτη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως συνίστατο σε σειρά παραπλανητικών δηλώσεων ενώπιον γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς και ενώπιον εθνικών δικαστηρίων που αφορούσαν την απόκτηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για το εν λόγω φάρμακο.

Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα, που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 469/2009 , μπορεί να το αποκτήσει ο δικαιούχος εθνικού ή ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ώστε να παραταθεί η προστασία που παρέχει το δίπλωμα αυτό ευρεσιτεχνίας για πρόσθετη περίοδο πενταετούς κατ’ ανώτατο όριο διάρκειας. Με τον τρόπο αυτό ο δικαιούχος αποκτά αποκλειστική εκμετάλλευση του επίμαχου φαρμάκου για περίοδο 15 ετών κατ’ ανώτατο όριο μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ των λόγων για τη θέσπιση του εν λόγω πιστοποιητικού είναι η εκτίμηση ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της καταθέσεως αιτήσεως για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας για νέο φάρμακο και της λήψεως της πρώτης άδειας κυκλοφορίας για αυτό, μειώνει την πραγματική προστασία που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σε διάρκεια ανεπαρκή για την απόσβεση των επενδύσεων που έχουν γίνει κατά την έρευνα του φαρμάκου αυτού.

Η δεύτερη κατάχρηση συνίστατο α) στην υποβολή αιτήσεων για την ανάκληση των αρχικών αδειών κυκλοφορίας για το Losec σε ορισμένα κράτη και β) τη διάθεση στις αγορές αυτών διαφοροποιημένων δισκίων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλιζόταν συντομευμένη διαδικασία κυκλοφορίας του άλλου φαρμάκου, η οποία δεν θα προσφερόταν στους παρασκευαστές γενόσημης ομεπραζόλης. Επίσης κρίθηκε ότι προέκυπτε, βάσει στρατηγικής, εκμετάλλευση του νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να προστατευτούν τεχνητώς από τον ανταγωνισμό προϊόντα, τα οποία δεν καλύπτονταν πλέον από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για τα οποία είχε λήξει η περίοδος αποκλειστικής χρήσεως των δεδομένων.

Με την απόφαση τονίζεται ο σημαντικός ρόλος των πνευματικών δικαιωμάτων για τον καθορισμό κυρίαρχης θέσης μιας εταιρείας στην αγορά.

Επιπλέον, το Δικαστήριο εξέφρασε σαφώς την άποψη ότι μια επιχείρηση, η οποία κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά, κατέχει επίσης και ειδική ευθύνη και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προσφεύγει σε ρυθμιστικές διαδικασίες, προκειμένου να αποτρέπει την ύπαρξη ανταγωνισμού ή να θέτει σε δυσχερή θέση τους ανταγωνιστές της, στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στην αγορά.

  • Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (Unitary Patent).

Μετά από διαβουλεύσεις 30 ετών δημιουργείται το νέο Ενιαίο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας της ΕΕ με στόχο να μειωθεί το κόστος απόκτησης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας έως και 80%, καθώς και να ανταγωνίζεται ισότιμα το Αμερικάνικο και Ιαπωνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοθετικό πλαίσιο για τρία θέματα: α) το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο θα έχει ενιαία ισχύ στα 25 κράτη μέλη της ΕΕ που συμμετέχουν στο σύστημα, από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά την επικύρωσή της από 13 κράτη μέλη, β) το καθεστώς που θα ισχύει αναφορικά με τις επιτρεπόμενες γλώσσες κατοχύρωσης (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και γ) το ενιαίο δικαστήριο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (unified patent court). Η σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2012. Οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο σύστημα είναι η Ισπανία και η Ιταλία, αλλά υπάρχει η δυνατότητα να συμμετάσχουν μελλοντικά, εφόσον το αποφασίσουν.

Ο νομικός κόσμος έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την τύχη του ενιαίου διπλώματος και του ενιαίου δικαστηρίου παρά τις πανηγυρικές αναφορές από τον Επίτροπο κύριο Barnier και από τους εκπροσώπους των κρατών, εκτός της Πολωνίας. Πολλοί είναι εκείνοι που συμφωνούν απόλυτα με τις απόψεις του γνωστού νομικού στον κλάδο της πνευματικής ιδιοκτησίας, Dr. Jochen Pachenberg , ο οποίος σε ομιλία του σε συνέδριο στο Παρίσι επέστησε την προσοχή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέροντας ότι πιθανότατα η τελική έκβαση του νομοθετικού πακέτου δεν θα ωφελήσει τελικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή τους μεμονωμένους εφευρέτες, παρότι αυτός είναι ο αρχικός σκοπός. Ένα από τα σημαντικότερα επιχειρήματά του είναι ότι η αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων πρέπει να εξακολουθήσει να υφίσταται σε περίπτωση προσβολής δικαιωμάτων εφεύρεσης σε μια ορισμένη χώρα, καθώς η προσφυγή στο Ενιαίο Δικαστήριο δεν θα είναι προσιτή για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Επίσης υποστηρίζει ότι η ζητούμενη ευελιξία για το σύστημα του ενιαίου διπλώματος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με το πολύπλοκο γραφειοκρατικό καθεστώς που προβλέπεται να ισχύσει.

Επιστροφή