ΝΕΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

  • Νέος Νόμος περί Σημάτων 4072/2012.

Ο νέος νόμος περί Σημάτων 4072/2012 (άρθρα 121-196) τέθηκε σε ισχύ στις 11 Οκτωβρίου 2012. Βασικός σκοπός του νέου νόμου είναι η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας καταχωρίσεως των σημάτων στην Ελλάδα καθώς επίσης και η παροχή πληρέστερης προστασίας ενός σήματος για τη διάκριση ορισμένων προϊόντων και/ή υπηρεσιών, με την εναρμόνιση του με το κοινοτικό δίκαιο.

Ειδικότερα, ο νέος νόμος ορίζει τα εξής:
Τα τέλη μειώνονται κατά 10% ενώ η δήλωση σήματος υποβάλλεται πλέον υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή. Μελλοντικά η κατάθεση θα μπορεί να γίνεται απευθείας ηλεκτρονικά. Επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρισης ενός σήματος καθώς εάν δεν υπάρχει κάποιος λόγος απόρριψης του σήματος, η απόφαση για το ότι το σήμα γίνεται δεκτό προς καταχώριση θα δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) εντός μηνός από την κατάθεση του σήματος. Σε περίπτωση κάποιου απαραδέκτου, ο καταθέτης καλείται μέσα σε ένα μήνα να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του ή να ανακαλέσει το σήμα του ή να περιορίσει τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες που αυτό διακρίνει.

Αναβαθμίζεται ο ρόλος του Εξεταστή, ο οποίος μέχρι τώρα εξέταζε τις αιτήσεις σημάτων και πρότεινε τα τυχόν συγκρουόμενα προγενέστερα σήματα στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων (Δ.Ε.Σ.), η οποία αποφάσιζε σε ορισμένη δικάσιμο. Η δικάσιμος αυτή καταργείται και αρμόδιος για την απόφαση περί καταχωρίσεως είναι πλέον ο Εξεταστής.

Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται ένα σήμα υπόκειται σε προσφυγή μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης. Η προσφυγή εκδικάζεται από τη Δ.Ε.Σ. Με τον παλαιό νόμο όλες οι προσφυγές εκδικάζονταν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, η δε διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα (3-6 έτη) και το κόστος μεγάλο.

Η απόφαση του Εξεταστή με την οποία γίνεται δεκτό ένα σήμα, υπόκειται σε ανακοπή από τρίτο που έχει έννομο συμφέρον εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης του Εξεταστή στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε.. Ορίζεται δικάσιμος για την ανακοπή ενώπιον της Δ.Ε.Σ.

Κατά τα λοιπά, οι αποφάσεις της Δ.Ε.Σ. εξακολουθούν να υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Προβλέπεται η δυνατότητα διαίρεσης ενός σήματος σε περισσότερα σήματα που περιλαμβάνουν τμήμα των προϊόντων ή υπηρεσιών του αρχικού σήματος.

Ο νόμος περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων.

Όλες οι «δημοσιεύσεις» που αναφέρονται στο νέο νόμο γίνονται στο διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Ε. Καταργούνται δηλαδή οι δημοσιεύσεις των σημάτων στο Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΔΕΒΙ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Θεσπίζεται το «Σήμα Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών» το οποίο δεν πρέπει να παραπέμπει σε άλλα σήματα και το οποίο θα απονέμεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τις επισημάνσεις, την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή. Αναμένεται να συγκροτηθεί ο σχετικός φορέας απονομής του «Ελληνικού Σήματος» με υπουργική απόφαση.

Επιστροφή