ΝΕΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

  • Η υπόθεση “IP Translator”.

Στις 19/06/2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολύκροτη υπόθεση IP Translator , σχετικά με το ζήτημα προσδιορισμού των προϊόντων και/ή υπηρεσιών που διακρίνει ένα σήμα καθώς και το πώς αυτά τα προïόντα/υπηρεσίες περιγράφονται στην αίτηση που κατατίθεται στο Κοινοτικό Γραφείο Σημάτων.

Η απόφαση αυτή και η πιθανή τροποποίηση που θα επιφέρει στις διατάξεις που διέπουν το ζήτημα αυτό θα επηρεάσει όλα τα σήματα, Κοινοτικά και Εθνικά. Το Δικαστήριο μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να διευκρινιστούν όλα τα σχετικά ζητήματα.

Tο δύσκολο πρόβλημα που ανακύπτει μετά την απόφαση αυτή είναι τι θα συμβεί με τα σήματα που έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα με το προηγούμενο καθεστώς, υπό το οποίο σε μια αίτηση σήματος, ο προσδιορισμός των προϊόντων και των υπηρεσιών που αυτό διέκρινε γινόταν σε πολλές περιπτώσεις με απλή αναφορά της επικεφαλίδας της κλάσης ή των κλάσεων και όχι με λεπτομερή παράθεση των προϊόντων ή υπηρεσιών της κλάσης ή των κλάσεων αυτών.

Ένα σήμα μπορεί να διακρίνει προϊόντα που ταξινομούνται στις κλάσεις 1 έως 34. Μπορεί επίσης να διακρίνει υπηρεσίες που ταξινομούνται στις κλάσεις 35 έως 45 σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση της Συνθήκης της Νίκαιας, η οποία κατά περιόδους ανανεώνεται. Σήμερα ισχύει η 10η έκδοσή της . Οι επικεφαλίδες των κλάσεων (class headings) περιγράφουν συνοπτικά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εκάστοτε κλάσης. Το ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκε το Δικαστήριο στην υπόθεση IP Translator είναι το κατά πόσο μια αίτηση σήματος που τα προϊόντα/υπηρεσίες του προσδιορίζονται με απλή αναφορά της επικεφαλίδας μιας κλάσης περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες που υπάγονται στην κλάση αυτή.

Γενικώς, κάθε κλάση αποτελείται από μία ή περισσότερες γενικές ενδεικτικές αναφορές και από τον αλφαβητικό κατάλογο των προϊόντων και υπηρεσιών, ο οποίος συνολικά περιέχει περίπου 12.000 εγγραφές. Για το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του ΓΕΕΑ (Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς) είχε εκδώσει την υπ’ αριθμόν 4/2003 ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία οι γενικές αναφορές της επικεφαλίδας της κλάσης ή των κλάσεων ή ακόμη και ολόκληρη η αναφορά της επικεφαλίδας της κλάσης ή των κλάσεων σε μια αίτηση Κοινοτικού σήματος, αποτελούσαν κατάλληλο προσδιορισμό των προϊόντων και υπηρεσιών που αυτό θα διέκρινε. Επίσης διευκρινιζόταν ότι το γραφείο σημάτων του ΓΕΕΑ δε θεωρούσε έναν τέτοιο προσδιορισμό ως ασαφή ή αόριστο, σε αντίθεση με την πρακτική που ίσχυε σε ορισμένα εθνικά γραφεία σημάτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

Ως παράδειγμα, αναφέρεται η κλάση 25, η οποία έχει «επικεφαλίδα κλάσης» τα προϊόντα: Ενδύµατα, υποδήµατα, είδη πιλοποιίας. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν γενικές κατηγορίες πολλών υποπροϊόντων. Συχνά οι καταθέτες επιλέγουν να αναφέρουν στην αίτησή τους απλώς την «επικεφαλίδα κλάσης» θεωρώντας ότι έτσι καλύπτουν όλα τα προϊόντα που είναι δυνατό να υπαχθούν στην κλάση αυτή. Άλλες φορές επιλέγουν να αναφέρουν λεπτομερώς τα προϊόντα που διακρίνει το σήμα τους τα οποία μπορεί να είναι λιγότερα σε αριθμό και κατηγορία από αυτά που περιλαμβάνει η «επικεφαλίδα κλάσης». Στο παράδειγμα της κλάσης 25 μια αίτηση μπορεί να μην περιλαμβάνει τα υποδήματα και να αναφέρει ως προϊόντα που θα διακρίνει το σήμα τα εξής: Ενδύµατα, παντελόνια, παντελόνια τζην, μπλούζες, πουλόβερ, φορέματα, παιδικά ρούχα, σκούφοι, καπέλα.

Ως άλλο παράδειγμα αναφέρεται η κλάση 1, η οποία έχει «επικεφαλίδα κλάσης» τα προϊόντα: Χημικά προϊόντα προοριζόμενα για τη βιομηχανία, τις επιστήμες, τη φωτογραφία, καθώς και για τη γεωργία, την κηπουρική και τη δασοκομία• ακατέργαστες συνθετικές ρητίνες, ακατέργαστα πλαστικά υλικά• λιπάσματα (φυσικά ή χημικά)• μίγματα για πυροσβεστήρες• μέσα βαφής (σκληρύνσεως) και χημικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση μετάλλων• χημικές ουσίες για τη συντήρηση τροφίμων• ύλες βυρσοδεψίας• κόλλες βιομηχανικής χρήσης. Ένας καταθέτης μπορούσε να προσδιορίσει στην αίτησή του ότι το σήμα που επιθυμεί να καταχωρίσει διακρίνει μόνο «ρητίνες και κολλητικές ύλες», δηλαδή συγκεκριμένα προϊόντα της κλάσης 1. Συνήθως όμως οι καταθέτες παρέθεταν στην αίτησή τους ολόκληρη την επικεφαλίδα της κλάσης 1 έχοντας ως σκοπό να συμπεριλάβουν όλα τα προϊόντα της κλάσης, ανεξάρτητα από το αν πράγματι θα χρησιμοποιούσαν το σήμα τους για όλα αυτά τα προϊόντα.

Πριν την έκδοση της αποφάσεως για την υπόθεση IP Translator ήταν επιτρεπτό να χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες μαζί με την επικεφαλίδα της κλάσης. Για παράδειγμα για την κλάση 16 μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο προσδιορισμός «έντυπα, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά». Το όφελος της χρήσης της επικεφαλίδας μιας κλάσης ήταν ότι ο καταθέτης και δικαιούχος του σήματος αξίωνε προστασία για όλα τα προϊόντα/υπηρεσίες που υπάγονταν σε αυτή την κλάση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση IP Translator, ο Πρόεδρος του ΓΕΕΑ εξέδωσε τη νέα ανακοίνωση 2/12 αντικαθιστώντας αμέσως την παλαιότερη ανακοίνωση 4/03 για το ζήτημα χρήσης των επικεφαλίδων των κλάσεων, προκειμένου να συμβαδίσει με το διατακτικό της απόφασης του Δικαστηρίου.

Η νέα ανακοίνωση αναφέρει ότι σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, σε μια αίτηση σήματος τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να καθορίζονται από τον αιτούντα επαρκώς, με σαφήνεια και ακρίβεια έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές και οι οικονομικοί παράγοντες να είναι σε θέση να διακρίνουν την έκταση της προστασίας που απολαμβάνει το σήμα. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη χρήση των γενικών ορισμών μιας κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι είναι σαφείς και ακριβείς.

Το ΓΕΕΑ θα εξακολουθεί να δέχεται τη χρήση των γενικών όρων και θα εξετάζει μεμονωμένα την κάθε περίπτωση. Απομένει να καθοριστεί από το ΓΕΕΑ σε συνεργασία με τα εθνικά γραφεία σημάτων το ποιοι όροι πληρούν τις προϋποθέσεις της σαφήνειας και της ακρίβειας προκειμένου να επιτευχθεί η κοινή πρακτική εφαρμογή και η αποδοχή των όρων της Ταξινόμησης της Νίκαιας.

Επιστροφή